ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ನೀಡುವ ಒಂದೊಂದು ಮತವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಹಿಜಾಬ್ ಹಲಾಲ್ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ರಿ ಬಂಧುಗಳೇ…

HARIHAR CONGRESS has launched its app.All members are invited to join using below link and get their member ID card – Powered by Kutumb App

https://kutumb.app/05f2b85250cc?ref=PHXSP&screen=star_share

Share with friends

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.