ಬೇಡವಾದ’ನಾ’ ಅ”ತಿಥಿ”: “ತಿಥಿ” ಯಾಗದಿರಲಿ “ಅತಿಥಿ” ಗಳ “ಪರಿಸ್ಥಿತಿ”.!!ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻♣️ ಬೇಡವಾದ’ನಾ’ ಅ”ತಿಥಿ”: ♣️✍🏻💐✍🏻💐✍🏻💐✍🏻💐✍🏻💐✍🏻⚫ “ತಿಥಿ” ಯಾಗದಿರಲಿ “ಅತಿಥಿ” ಗಳ “ಪರಿಸ್ಥಿತಿ”.!!⚫ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದರು.!!⚫ “ಅತಿಥಿ” ಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ.!!⚫ “ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ.!” ಎಂಬುದಿಲ್ಲಿ ‘ಅತಿಥಿ ದೆವ್ವೋ ಭವ.!!’ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.!!⚫ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ,ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬಹುದು.!!✍🏻📃✍🏻📃✍🏻📃✍🏻📃✍🏻📃✍🏻📃

Share with friends

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.