ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು, ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ : ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರ ದೂರವಾಣಿ ಪಟ್ಟಿ (27.05.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ – ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 324)

Share with friends

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.