★ ಬದುಕು ಬದಲಿಸುವ ಮಾತು: ★

★ ಬದುಕು ಬದಲಿಸುವ ಮಾತು: ★

ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತಾ ಬಂದ್ರೆ,ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿನದ್ದಾಗಿರಬೇಕು.!ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯದ್ದಾಗಿರಬೇಕು.!!

Share with friends

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.