★ Bank S.O Combined Result: ★

★ Bank S.O Combined Result: ★💰💵💰💶💰💷💰💵💰💵💰💵💰⚫ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ( IBPS ) ವು Specialist Officer (S.O) ಹುದ್ದೆಗಳ (CRP SPL-XII) ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಡೆಸಿದ Online Main Examination & Interview ಫಲಿತಾಂಶ (Combined Result) ವನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.!!⚫ FOR RESULT CLICK HERE:👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://www.ibps.in/crp-specialist-officers-xi-2/

💰💵💰💶💰💷💰💵💰💵💰💵💰ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು SAF group Karnataka Job & Education Info ಸೇರಲು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

https://kutumbapp.page.link/3X39f26hFX6RPd8u8

★ Bank P.O Online Mains Result: ★

💰💵💰💶💰💷💰💵💰💵💰⚫ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ( IBPS ) ವು Probationary Officers ಹುದ್ದೆಗಳ (CRP PO/MT-XII) ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಡೆಸಿದ Online Main Examination ಫಲಿತಾಂಶ (Result) ವನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.!!⚫ FOR RESULT CLICK HERE:👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://www.ibps.in/crp-po-mt-xii/

💰💵💰💶💰💷💰💵💰💵💰💵💰ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು SAF group Karnataka Job & Education Info ಸೇರಲು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

https://kutumbapp.page.link/c1xUDGoxKyk16aPc7

★ Bank Clerks Online Mains Result: ★
💰💵💰💶💰💷💰💵💰💵💰💰💵💰

⚫ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ( IBPS ) ವು Clerks ಹುದ್ದೆಗಳ (CRP Clerks-XII) ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಡೆಸಿದ Online Main Examination ಫಲಿತಾಂಶ (Result) ವನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.!!

⚫ FOR RESULT CLICK Here

https://ibpsonline.ibps.in/crpcl12jun22/resoea_mar23/login.php?appid=2cf228efa3ec2266b4a604c102e8181a
💰💵💰💶💰💷💰💵💰💵💰💵💰

ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು SAF group Karnataka Job & Education Info ಸೇರಲು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

https://kutumbapp.page.link/CBSFPUZahconG5dW6

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
★ Govt. Holiday Changed: ★
✍🏻🗒️✍🏻🗒️✍🏻🗒️✍🏻🗒️✍🏻🗒️✍🏻

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ (General Holiday’s List) ಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ‘ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ’ ಯ ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್-3ರ ಬದಲು ಏಪ್ರಿಲ್-4ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.!!
✍🏻🍁✍🏻🍁✍🏻🍁✍🏻🍁✍🏻🍁

ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು SAF group Karnataka Job & Education Info ಸೇರಲು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

https://kutumbapp.page.link/xYUZ2wsoY1peC9EPA

Share with friends

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.