Saftv

ಸುದ್ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾ ದಾಖಲೆದಾವಣಗೆರೆ:

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಸಲ್ ರತನ್ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಆರ್. ಕಾಸಲ್ ಇವರ ಪುತ್ರಿ 5 ವರ್ಷದ ಆಧ್ಯಾ ಆರ್.ಕಾಸಲ್ ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಅಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ 2023ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 5 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 210 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಂಕೆಂಡಿಗೆ 51 ಇನ್ಸವೆಷ್‌ನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಢ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್…