ANSWERS

★ KPSC: KEY ANSWERS: ★☘️🌟☘️🌟☘️🌟☘️🌟☘️🌟⚫ KPSC ಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ 2023 ಏಪ್ರಿಲ್-11 & 12 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ & ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು (Official Key Answers) KPSCಯು ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.!!⚫ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:https://kpsc.kar.nic.in/KEY%20ANSWERS%20FOR%20EXAM%20HELD%20ON%2011%20&%2012-04-2023%20FOR%20group-b.htm

Share with friends

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.