ಸುದ್ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾ ದಾಖಲೆದಾವಣಗೆರೆ:

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಸಲ್ ರತನ್ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಆರ್. ಕಾಸಲ್ ಇವರ ಪುತ್ರಿ 5 ವರ್ಷದ ಆಧ್ಯಾ ಆರ್.ಕಾಸಲ್ ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಅಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ 2023ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 5 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 210 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಂಕೆಂಡಿಗೆ 51 ಇನ್ಸವೆಷ್‌ನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಢ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಧ್ಯಾಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಮೆಡೆಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.

Share with friends

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.